[separator headline=”h3″ style=”left” width_style=”short” margin=”30″ title=”رژ لب دائم”]

به جای اینکه هردوساعت یک باررژلب خودرا تمدید کرده وکلی سرب وارد بدن خود کنید تکنیک رژلب دائم را به شما پیشنهاد میدهیم
بارژلب دائم لبهای شما خوشرنگ وزیبا خواهدبود

درروش میکرو پیگمنتیشن رژلب لبها رنگ دائمی گرفته واز بی رنگی وبی حالتی درآمده وهمیشه خوشرنگ وزیبا هستند
مخصوصا افرادی که لبهایشان کبود است یا بی رنگ
در این روش دیگر احتیاج به تمدید مداوم رژلب وجود ندارد
مخصوصا رژلبهای با تایم بالا که مقدار سربی که وارد بدن میکنند بسیار زیاداست
همچنین افرادی که خط لب مشخصی ندارند ویا دراثر سوختگی یا عوامل دیگرلبهای انها آسیب دیده روشی بسیارکاربردی است

0